[1]
ปัญญานันท์ ธ. และ วรรณพฤกษ์ ถ. 2022. ผีผู้ชายกับความอ่อนแอของความเป็นชายในสังคมปิตาธิปไตยไทย กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง โรงแรมผี (2545) เดอะเลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย (2549) และ ผีไม้จิ้มฟัน (2550). วารสารการสื่อสารมวลชน. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 325–354.