[1]
ราตรีสวัสดิ์ อ. และ โพธิไพรัตนา ศ. 2021. พฤติกรรมการสื่อสารและการเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ. 9, 1 (มิ.ย. 2021), 26–51.