[1]
กฤษสุนทร ป. และ รักชาติ จ. 2020. การวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อวิดีโอเกมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ. 8, 2 (ธ.ค. 2020), 36–66.