วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

Objectives

1. To promote and distribute academic work and the research of academics, students, and interested individuals.

2. To serve as a platform for the exchange of knowledge and academic findings in the Humanities, Social Sciences, Languages, Linguistics, Literature, Mass Communication, and Health Science.

3. To publicise the Faculty of Liberal Arts, Maejo University.

4. To offer academic expertise to the general public.

แจ้งเปลี่ยนเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารแบบออนไลน์ (E-ISSN)

2023-11-28

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารแบบออนไลน์ จาก E-ISSN: 2773-9449 เป็น  E-ISSN: 2985-2471 โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 หรือวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2566 เป็นต้นไป

เปิดรับบทความ

2022-07-25

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5200 ต่อ 172 (25/7/65)

Vol. 11 No. 1 (2023): January-June 2023 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

Published: 2023-06-26

The Protagonist's Interaction with the Social Context In the Literature for ASEAN, Titled Hae...Chale Rung

Lakkhana Chapoo, Warawat Sriyabhaya , Warunya Yingyongsak, Sarawut Lordee

136-157

The Behavioral Intention and Use of Digital Technology in Generation Z during Thailand COVID-19 Pandemic

Ampol Chayomchai, Wilaiwan Phonsiri, Arnon Junjit, Maethika Chanarpas

216-235

View All Issues

Indexed in tci