เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ก. “การวิเคราะห์เชิงเปรียบต่างระหว่าง“กริยารูป teiku” ในภาษาญี่ปุ่น และ ‘กริยา + ไป’ ในภาษาไทย: ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 24-58, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/244790.