คำภา อ. “การเมืองวัฒนธรรมของ “อุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทย”: ความเป็นไทยที่ (เคย) กดทับ “อาหารเจ๊ก” ‘อาหารลาว’”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 21, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 453-71, doi:10.14456/lartstu.2021.34.