สมควร น., ชำนาญมาก ร., และ ณรงค์ชัย ว. “เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 21, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 216-47, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/243493.