แผลงศร ร. “กระบวนจินตภาพในความเรียงของนิ้วกลม”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 144-72, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/243479.