นุ่มทอง ก., และ แก้วสุวรรณ์ จ. . “การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 269-97, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/242205.