ชูติกมลธรรม ช. “ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 19, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 169-95, doi:10.14456/lartstu.2019.8.