วินิจจะกูล ธ. “อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ ‘ครูเบ็น’”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2013, น. 163-9, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/12594.