กลิ่นจันทร์แดง ฐ. “รสวรรณคดีในบทกวีเดือนตุลา”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 11, ฉบับที่ 2, กันยายน 2013, น. 36-56, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/11913.