[1]
กมลนาวินว., “การวิเคราะห์ระบบเสียงวรรณยุกต์ของชาวกรุงศรีอยุธยาจากเสียงเจรจาโขนและจินดามณี”, JLA, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 28 - 54, 1.