[1]
เดชอมรชัยส., “บทบรรณาธิการ”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2020.