[1]
วารสารก., “สารบัญ”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2020.