[1]
สมควร น., ชำนาญมาก ร., และ ณรงค์ชัย ว., “เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ”, JLA, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 216–247, ธ.ค. 2021.