[1]
แผลงศร ร., “กระบวนจินตภาพในความเรียงของนิ้วกลม”, JLA, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 144–172, มิ.ย. 2021.