[1]
นุ่มทอง ก. และ แก้วสุวรรณ์ จ. ., “การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา”, JLA, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 269–297, มิ.ย. 2021.