[1]
ฉันทสิทธิพรด., “พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นจีนผ่านแบบเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 68-96, มิ.ย. 2020.