[1]
วารสารก., “กองบรรณาธิการ”, JLA, ปี 19, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2019.