[1]
อ่อนสุวรรณจ., N. Chonmahatrakul, ดวงมาลย์จ., อติชาติธานินทร์ณ., ไตรรัตน์วรกุลพ., และ ชลไชยะว., “แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 184-201, มิ.ย. 2020.