[1]
ลครพลป., “คณะกรรมการกลางกลาโหม: การควบคุมอำนาจกองทัพ ของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 - 2477 ”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 224-239, มิ.ย. 2020.