[1]
K. Jangcharoenjittkul, “ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 126-140, มิ.ย. 2020.