[1]
เชวงกิจวณิชส., “ปัญหาการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย -ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค-”, JLA, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 40-67, มิ.ย. 2020.