[1]
เวสสะโกศลพ., “การศึกษาสำรวจคุณสมบัติของนักแปล”, JLA, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 79-94, 1.