[1]
เชวงกิจวณิชส., “การปรับปรุงระบบ "ส่วน" ในพจนานุกรมคันจิ”, JLA, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 36-53, 1.