[1]
เอื้อมนารมย์ส., “การวิเคราะห์หน่วยเสียง /ŋ/ ในภาษาฝรั่งเศส ของนักศึกษาไทย”, JLA, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 121-133, 1.