[1]
จานเขื่องก., “นโยบายการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ (ค.ศ. 1960-2000)”, JLA, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 99-120, 1.