[1]
โชติเธียระวงศ์จ., “พระกฤษณะกับนิกายภาควตะ”, JLA, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 68-84, 1.