[1]
เชวงกิจวณิชส., “การเชื่อมประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย”, JLA, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 48-67, 1.