[1]
ชื่นสุวิมลบ., “บทบรรณาธิการ”, JLA, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. (1), 1.