[1]
สืบด้วงม., “กรรมนิยามกับปัญหาจริยศาสตร์สมัยใหม่”, JLA, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 36-62, 1.