[1]
วูวงศ์ว., “การปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นยุค 2000”, JLA, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 135-155, 1.