[1]
เจริญจิตรกรรมป., “อุบัติการณ์”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 338-340, 1.