[1]
วรานุสันติกุลส., “จิตวิทยาพฤติกรรมนิยม จิตวิทยานิมาน และอุเบกขาธรรมในชีวิตกับการทำงาน”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 301-325, 1.