[1]
ยอดแก้วณ., “อัตตาและท่าทีต่ออัตตาในพุทธศาสนาเถรวาท”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 272-300, 1.