[1]
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ด., “การศึกษาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา: วิวัฒน์หรือวิบัติ”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 249-271, 1.