[1]
แก้วกฤษฎางค์พ., “หน้าที่สื่อสัมพันธ์ของประโยคคำถาม: การเกริ่นนำชักจูงคู่สนทนาเพื่อรักษาปฏิสัมพันธ์”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 229-248, 1.