[1]
วิริเยนะวัตร์ป., “ภาพผู้หญิงญี่ปุ่นที่สะท้อนในงานเขียนสมัยเมจิ”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 196-228, 1.