[1]
พลายเล็กส., “นิราศจักรวาล: นิราศยุค 2548”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 173-195, 1.