[1]
คำวชิรพิทักษ์ป., “ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 155-172, 1.