[1]
ทวยเจริญพ., “ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับตัวแปรบั่นทอนทางสังคม”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 67-98, 1.