[1]
เจริญจิตรกรรมป., “บทบรรณาธิการ”, JLA, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. (4), 1.