[1]
โกมลมาลย์พ., “"การพนันม้าแข่ง" การดำรงอยู่ของการพนันนอกกฎหมายในสังคมไทย”, JLA, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 69-118, 1.