[1]
จตุพรอ., “บทวิจารณ์หนังสือ Giroux, H.A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London: Bloomsbury Academic.”, JLA, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 196-210, มิ.ย. 2019.