[1]
กลิ่นจันทร์แดง ฐ., “รสวรรณคดีในบทกวีเดือนตุลา”, JLA, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 36–56, ก.ย. 2013.