[1]
ธนจิราวัฒน์ส. และ บุรุษพัฒน์ส., “ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tonal Geography of Tai Yuan In Southeast Asia)”, JLA, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 79-106, มิ.ย. 2019.