[1]
พงษ์นิลม., “ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง”, JLA, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 48-78, มิ.ย. 2019.