คำภา อ. (2021) “การเมืองวัฒนธรรมของ “อุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทย”: ความเป็นไทยที่ (เคย) กดทับ “อาหารเจ๊ก” ‘อาหารลาว’ ”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 21(2), น. 453–471. doi: 10.14456/lartstu.2021.34.