ฉันทสิทธิพรด. (2020) “พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นจีนผ่านแบบเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), น. 68-96. doi: 10.14456/lartstu.2020.4.